اخبار

برگزاری اولین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان اردبیل در سال 1399

اولین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان اردبیل 1399بتاریخ99/1/27 روز چهارشنبه ساعت 10صبح با حضور مدیران واحد های تولیدی و صنعتی در خصوص رزمایش سراسری کمک مؤمنانه به نیازمندان در سالن جلسات اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اردبیل برگزار گردید.دراین جلسه در راستای جذب و هدایت کمک های مردمی، مدیران محترم واحدهای تولیدی قول مساعدت دادند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید